Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Artikel 1
Deze voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht en overeenkomst van of met SMALL MANAGEMENT SCHOOL. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en zover SMALL MANAGEMENT SCHOOL zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
Offertes
Artikel 2
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien de aanvaarding van een door SMALL MANAGEMENT SCHOOL uitgebrachte offerte door de opdrachtgever schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd, door ondertekening van de originele offerte.
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W, tenzij anders aangegeven.
Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 3
SMALL MANAGEMENT SCHOOL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
SMALL MANAGEMENT SCHOOL behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan SMALL MANAGEMENT SCHOOL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SMALL MANAGEMENT SCHOOL zijn verstrekt. Als de benodigde gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet op tijd aan SMALL MANAGEMENT SCHOOL worden verstrekt, heeft SMALL MANAGEMENT SCHOOL het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Contractsduur: uitvoeringstermijn
Artikel 4
Tenzij partijen anders overeenkomen, kent een overeenkomst met een looptijd van meer dan 6 maanden een opzegtermijn. Zowel SMALL MANAGEMENT SCHOOL als opdrachtgever kunnen de overeenkomst tegen het einde van voornoemde termijn opzeggen, mits de opzegging schriftelijk, aangetekend en met gegronde redenen omkleed gebeurt. Beide partijen dienen in dit geval een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen of zoals anders overeengekomen in de overeenkomst.
Alle in de overeenkomst, aanbieding of opdracht genoemde termijnen zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een fatale termijn dient de opdrachtgever, SMALL MANAGEMENT SCHOOL schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen.
Indien een overeenkomst niet schriftelijk binnen de hiervoor aangegeven termijn wordt beëindigd, kan de overeenkomst worden verlengd tegen de initiële voorwaarden en met de initiële looptijd van de overeenkomst. SMALL MANAGEMENT SCHOOL houdt zich het recht voor om in voorkomend geval de tarieven te verhogen.
Wijziging van de overeenkomst
Artikel 5
Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering, het een noodzaak is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen SMALL MANAGEMENT SCHOOL en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Als SMALL MANAGEMENT SCHOOL en opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SMALL MANAGEMENT SCHOOL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Als de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SMALL MANAGEMENT SCHOOL de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Als een vast honorarium is overeengekomen zal SMALL MANAGEMENT SCHOOL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze contractprijs tot gevolg heeft.
Geheimhouding
Artikel 6
Zowel SMALL MANAGEMENT SCHOOL als opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De informatie is vertrouwelijk wanneer dit door SMALL MANAGEMENT SCHOOL of opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Intellectuele eigendom
Artikel 7
Alle intellectuele eigendomsrechten waar en wanneer deze ontstaan ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst komen toe aan SMALL MANAGEMENT SCHOOL of door haar ingeschakelde derden.
Alle door SMALL MANAGEMENT SCHOOL verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, oefeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt binnen de organisatie van opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMALL MANAGEMENT SCHOOL openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. SMALL MANAGEMENT SCHOOL verleent de opdrachtgever bovenstaand gebruiksrecht indien en voor zover dat in de overeenkomst is opgenomen.
Opeisbaarheid en ontbinding
Artikel 8
De vorderingen van SMALL MANAGEMENT SCHOOL op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als na het sluiten van de overeenkomst, SMALL MANAGEMENT SCHOOL kennis genomen heeft van zaken waardoor is aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
In voorkomend geval is SMALL MANAGEMENT SCHOOL bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door een schriftelijke mededeling buiten rechte te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van SMALL MANAGEMENT SCHOOL om schadevergoeding te vorderen.
Vergoeding (honorarium)
Artikel 9
Alle in de aanbieding, opdracht, overeenkomst of kostenramingen opgenomen bedragen zijn exclusief B.T.W. alsmede reis- en verblijfkosten (incl. reisuren) tenzij anders vermeld.
Indien de uit te voeren werkzaamheden een periode van meer dan 3 maanden zullen beslaan, worden de verschuldigde kosten in maandtermijnen in rekening gebracht.
Indien sprake is van een overeenkomst waarbij verrekening op basis van nacalculatie zal plaatsvinden, zal worden gefactureerd op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de in de overeenkomst vastgestelde dagdeeltarieven.
In geval van tussentijdse opzegging heeft SMALL MANAGEMENT SCHOOL naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de reden van opzegging. De vergoeding bedraagt minimaal 10% van de opdrachtsom.
Betaling en incasso
Artikel 10
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betreffende betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder aanmaning of ingebrekestelling door SMALL MANAGEMENT SCHOOL. De opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte hiervan.
De door de opdrachtgever gedane betalingen dienen als voldoening van alle verschuldigde rente en kosten bestaande uit administratie- en incassokosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten voor voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
Klachtenprocedure
Artikel 11
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aangetekend te worden gemeld aan SMALL MANAGEMENT SCHOOL.
De klachten dienen door de opdrachtgever goed gedocumenteerd vastgelegd te worden.
Na ontvangst van de schriftelijke klacht zal SMALL MANAGEMENT SCHOOL de klacht in behandeling nemen.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SMALL MANAGEMENT SCHOOL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 12
De opdrachtgever dient SMALL MANAGEMENT SCHOOL schriftelijk (aangetekend) aan te manen en in gebreke te stellen.
De aansprakelijkheid van SMALL MANAGEMENT SCHOOL, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Als de verzekeraar in een bepaald geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SMALL MANAGEMENT SCHOOL voor schade welke direct voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming beperkt tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding. Bij opdrachten met een langere looptijd is de schade daarenboven beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde gedeelte van de vergoeding.
SMALL MANAGEMENT SCHOOL is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de onjuistheid of onvolledigheid van betrokken gegevens door SMALL MANAGEMENT SCHOOL had moeten worden opgemerkt.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van SMALL MANAGEMENT SCHOOL.
Alle niet-directe schade, daaronder begrepen schade wegens bedrijfsstagnatie of aanspraken van derden, is uitgesloten.
Overmacht
Artikel 13
Tijdens een overmachtssituatie worden de verplichtingen van SMALL MANAGEMENT SCHOOL opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SMALL MANAGEMENT SCHOOL niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn zowel SMALL MANAGEMENT SCHOOL als opdrachtgever vrij de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Als SMALL MANAGEMENT SCHOOL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. De sub 2 bedoelde betalingsverplichting bestaat niet indien de reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. het uitvoerbare deel geen aantoonbaar zelfstandige waarde heeft.
Geschilbeslechting
Artikel 14
Elk geschil tussen SMALL MANAGEMENT SCHOOL en opdrachtgever zal worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Zwolle. SMALL MANAGEMENT SCHOOL blijft daarnaast bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Toepasselijk recht
Artikel 15
Op alle rechtsbetrekkingen tussen SMALL MANAGEMENT SCHOOL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
info@smallmanagementschool.nl